ERRUBRIKA: EKOIZPEN IDATZIAK

Atomoak eraikitzen / Kontakizun atomikoak
ERRUBRIKA 2: EKOIZPEN IDATZIAK

4
3
2
1
Edukinaren kalitatea
Informazioa argitasun osoz aurkeztuta eta oso ondo antolatuta
Informazio argia eta ondo antolatuta
Informazioa ematen da baina ez da argia eta oso gutxi antolatuta
Informazioa ez dago bat ere egituratuta, datuak pilatzen dira antolatu gabe
Sormena
Baliabideak sormenarekin erabili dira
Baliabideak mosu sortzailean erabiltzeko ahalegintzen da
Ekoizpena baliabideen aldetik landuta daude
Ekoizpena ez dago bate ere landuta baliabideen aldetik
Ulermena
Argudiaketa

Koherentzia
Gaia menperatzen dutela ikusten da. Atal nagusiak landuta daude argudioekin edota koherenteak dira
Gaia nahiko menperatuta dagoela ikusten da. Atal gehienak argudioatuta daude edota koherenteak dira.
Ziurtasun falta nabaritzen da, nahiz eta atal batzuk argudiatuta edota koherenteak egon
Ez da ikusten gaiarekiko identifikazioa, ez dute argudiaketarik edota koherentziarik menperatzen
Talde lana eta partaidetza

(Taldean aritzen denean)
Taldeko partaide guztiek parte hartu dute lanean modu orekatuan, kooperazioa nabarmentzen da.
Taldeko partaide guztiek parte hartu dute lanean modu orekatuan, baina ez da ikusten kooperazio askorik
Taldeko partaide guztiek parte hartu dute, baian ez modu orekatuan eta kooperazioa ez da nabarmentzen
Taldeko partaide guztiek ez dute parte hartu eta kooperazioa ez da nabarmentzen